RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS

RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS

 

Els administradors respondran enfront de la societat, davant els socis i davant dels creditors socials, del dany que causin per actes o omissions contraris a la llei o als estatuts o pels realitzats incomplint els deures inherents a l’exercici del càrrec, sempre que hagi intervingut dolo o culpa. La culpabilitat es presumeix, excepte prova en contra, quan l’acte sigui contrari a la llei o als estatuts socials. En cap cas exonera de responsabilitat la circumstància que l’acte o acord lesiu hagi estat adoptat, autoritzat o ratificat per la junta general. La responsabilitat dels administradors extén igualment als administradors de fet. Amb aquesta finalitat, tindrà la consideració d’administrador de fet tant la persona que a la realitat del trànsit diari exerceixi sense títol, amb un títol nul o extingit, o amb un altre títol, les funcions pròpies d’administrador, com, si és el cas, aquella doni les instruccions per que actuïn els administradors de la societat. Tots els membres de l’òrgan d’administració que hagués d’adoptat l’acord o realitzat l’acte lesiu respondran solidàriament, llevat dels que provin que, no havent intervingut en la seva adopció i execució, en desconeixien l’existència o, coneixent-la, van fer tot el convenient per evitar el dany o, almenys, s’hi van oposar expressament. El nostre departament de dret mercantil es posa a la seva disposició per assessorar-vos sobre el particular.