Divisió dels béns

Divisió dels béns

Son molts els cònjuges, parelles de fet i hereus, que a resultes d’una separació o divorci, o de ser beneficiaris d’una herència, respectivament, es troben que son titulars per meitat o més d’una sèrie de béns el que es coneix com indivís, i volen cessar la situació d’aquesta comunitat. Doncs bé, la normativa civil catalana estableix la possibilitat de dissoldre la copropietat de mutu acord o unilateralment, amb diferents possibilitats. Qualsevol cotitular pot exigir, en qualsevol moment i sense expressar cap motiu, la divisió del bé. Si el bé objecte de copropietat, es indivisible, o desmereix notablement amb la divisió, s’adjudica al cotitular que tingui interès en el mateix. Si existeix més d’un interessat, el que tingui major participació. En cas d’interès i participació igualitària, es decideix a sorts. L’adjudicatari o adjudicatària haurà de pagar als demés el valor pericial de la seva participació, que en cap cas té la consideració de preu ni d’excés d’adjudicació. Per contra si cap titular té interès en el bé es ven i es reparteix el preu. En definitiva, ningú està obligat a romandrà en copropietat, podent extingir el règim de mutu acord o no, i judicialment o extrajudicialment, però caldrà tenir en compte que cadascuna de les vies representa un cost fiscal diferent, motiu per el qual els nostres departaments de civil i fiscal hauran d’aconsellar el que més convé a les parts.