Fideïcomís

Fideïcomís

Algunes persones tenen dubtes per deixar la seva herència a una determinada persona, perquè creuen que disposarà incorrectament dels seus béns o bé poden tenir perill de que els béns siguin embargats un cop heretin. Doncs bé, existeix una figura en dret successori denominada fideïcomís que permet al causant (fideïcomitent) poder disposar dels seus béns mitjançant testament, per tal de que un hereu (fiduciari) adquireixi l’herència amb la obligació de que, un cop vençut el termini o complerta la condició que hagi establert, faci traspàs de l’herència, a un altre hereu (fideïcomissari), el qual succeirà finalment el difunt. En aquest cas el fiduciari mentre no hagi vençut el termini o complert la condició imposada per el testador, disposa de l’ús i gaudi dels béns. El fiduciari té dret a percebre una quarta part de l’herència si el causant no ho ha prohibit expressament. Un cop el fiduciari ha complert la condició, l’herència del difunt es transmet al hereu final. Exemple: En Joan disposa per quan mori que els seus béns vagin al seu fill Pere (primer hereu) amb la càrrega de que després es transmetin al seu net (segon hereu). Aquesta figura disposa de una sèrie de modalitats que venen regulades de forma taxada a la llei. El nostre departament de dret successori es posa a la seva disposició per assessorar-vos sobre el particular.