Ocupació il·legítima habitatges

Ocupació il·legítima habitatges

Recentment s’ha aprovat la modificació de la normativa que regula l’ocupació il·legítima d’habitatges per qui no disposa ningun dret a posseir. Podran acollir-se a aquest nou procediment els titulars que hagin estat privats il·legalment i sense el seu consentiment de la possessió del seu habitatge, sempre que es tracti de propietaris que siguin persones físiques, entitats sense ànim de lucre amb dret a posseir l’habitatge ocupat o entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes d’habitatge social.

Els demandats/ocupants únicament podran oposar-se a la demanda acreditant tenir dret a posseir l’habitatge o en la manca de dret del demandant/propietat.

Per altre banda, la llei preveu com a mesura de protecció que puguin necessitar els ocupants dels habitatges que en la resolució judicial què s’ordeni el desallotjament es disposarà a comunicar aquesta circumstància als serveis públics competents en matèria de política social, perquè puguin adoptar les mesures de protecció procedents, però només en el cas que els desallotjats hagin atorgat el seu consentiment.

Aquest nou procediment intenta agilitzar el procediment de desnonament, escurçant els terminis fins a la reintegració de l’habitatge al seu propietari o posseïdor legítim. El nostre departament de dret civil es posa al a seva disposició per assessorar-lo sobre el particular.