El desheretament

El desheretament

La llei civil catalana preveu la possibilitat de que el testador pugui privar inclús als legitimaris del seu dret a la legítima si en la successió concorre alguna de les causes d’indignitat, que son les següents: a) que el legitimari hagi estat condemnat per sentencia ferma per algun dels supòsits taxats per la llei contra el causant; b) que el legitimari hagi denegat aliments al testador, o al seu cònjuge, ascendents o descendents del testador en cas de que existeixi l’obligació de prestar-los; c) que el legitimari hagi maltractat greument al testador o al seu cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador; d) la suspensió o la privació de la potestat que correspondria al progenitor legitimari sobre el fill del causant o la que correspondria al fill legitimari sobre un nét del causant, en ambdós casos per causa imputable a la persona suspesa o privada de la potestat; e) per absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, si es per una causa exclusivament imputable al legitimari, entre d’altres. El desheretament no pot ser ni parcial ni condicional. El legitimari té dret a impugnar el desheretament durant els quatre anys posteriors a la mort del testador, i podrà al·legar la inexistència de la causa sempre que aporti la prova oportuna. En qualsevol dels casos, ja sigui el testador que vol desheretar o el legitimari que vol impugnar el desheretament, haurà de ser objecte d’estudi. El nostre departament de dret successori es posa a la seva disposició per assessorar-lo sobre el particular.