SUCCESSIÓ DE LES EMPRESES FAMILIARS

SUCCESSIÓ DE LES EMPRESES FAMILIARS

En l’àmbit de les empreses familiars sorgeixen qüestions respecte de la successió, com ara: Com garantir que l’empresa es mantingui en mans familiars? Quins membres de la família han d’entrar a l’empresa? És aconsellable que entri un tercer a formar part del accionariat? Com garantir la seguretat financera dels que es retiren? En aquest sentit trobem diverses solucions: a) Una primera solució per a la successió de l’empresa és el testament. Amb el testament, ens estalviaríem els problemes de la successió intestada, on ens podríem trobar que persones que no els interessa el negoci, hi entrin a participar del benefici, amb els problemes que això comporta. b) Una altra solució és mantenir participació en el capital social mitjançant accions o participacions privilegiades. Així, quan es vulgui deixar de formar part de la presa de decisions, pot alienar la nua propietat i conservar l’usdefruit i per tant els drets econòmics. c) Una solució més moderna, compatible amb les anteriors és el Protocol Familiar, on es regulen les relacions família – empresa, i els signants es comprometen a mantenir un ordre i un bon fer. d) En quant a l’òrgan d’administració, pot ajudar l’establiment d’un Consell d’Administració, ja que les decisions es prendran de manera col·legiada entre tots els membres, que haurà d’incloure tant els de més edat com els més joves.