Subarrendament

Subarrendament

 

Ens pregunten en el despatx si un llogater pot subarrendar lliurament. Cal distingir, dos supòsits: el d’arrendament d’habitatge, i el de us diferent (local de negoci).

Arrendament d’habitatge: Quan s’atorga un contracte de lloguer d’habitatge es pot subarrendar? La normativa civil catalana es molt clara en aquest aspecte, i únicament es podrà fer, previ consentiment escrit de l’arrendador. Que passa si es subarrenda sense aquest consentiment? La propietat podrà exigir el compliment de l’obligació, es a dir, cessar el subarrendament, o promoure la resolució del contracte. El preu del subarrendament té alguna limitació? Sí, no podrà excedir en cap cas del que correspongui al arrendament. Reiterada jurisprudència considera que es causa de resolució del contracte d’arrendament, si es produeix un subarrendament amb independència de que l’ocupació de la finca sigui de manera exclusiva o compartida amb l’arrendatari (inquilí), o que la ocupació sigui total o parcial, sent com aspecte decisiu l’aprofitament o benefici obtingut per un tercer.

Arrendament us diferent (local de negoci): Si en la finca arrendada s’exerceix una activitat empresarial o professional, el llogater podrà subarrendar la finca sense necessitat del consentiment de la propietat. De totes maneres tal circumstancia s’haurà de notificar a la propietat en el termini d’un mes d’haver-se concertat.

El nostre departament de dret civil es posa a la seva disposició per assessorar-vos sobre el particular.