Tributació successió activitat econòmica

Tributació successió activitat econòmica

Què passa quan l’hereu rep com actiu de l’herència l’activitat empresarial o professional del causant? Hisenda entén per activitat econòmica aquella participació en el capital o en el treball personal, en el cas dels autònoms, en els mitjans de producció o en la distribució de béns i serveis. En particular, tenen aquesta consideració les activitats de fabricació, de comerç o de prestació de serveis, etc. Com tributa en l’impost de successions? La normativa tributaria permet aplicar a la base imposable una reducció important sobre el valor total net dels elements patrimonials afectes a una activitat empresarial o professional de la persona difunta o respecte als béns de la persona difunta utilitzats en el desenvolupament de l’activitat empresarial o professional, sempre que els hereus tinguin un parentiu determinat amb el causant. Hi ha alguna regla de manteniment? L’hereu per gaudir d’aquesta reducció ha de mantenir l’exercici de l’activitat empresarial o professional durant els cinc anys següents a la mort de la persona que causa la successió. L’aplicació d’aquesta reducció, requereix el compliment d’una sèrie de requisits, que s’hauran de tenir en compte per tal de poder-se beneficiar de la mateixa. El nostre departament de dret successori es posa a la seva disposició per assessorar-vos sobre el particular.