Deutes a l’herència.

Deutes a l’herència.

Acceptar una herència vol dir acceptar els drets, però també les obligacions que dimanen d’ella. Cal tenir clar que els deutes del causant també formen part del que s’hereta, com per exemple l’hipoteca, el saldo deutor d’una targeta de crèdit, les quotes de la comunitat de propietaris pendents de pagament, els impostos que han estat ajornats i encara queden per vèncer, etc. L’hereu, en acceptar l’herència ha de saber que el seu patrimoni particular respondrà dels deutes heretats a més de l’actiu que pugui tenir l’herència. Per això, és prudent que, prèvia l’acceptació de l’herència, s’examini el còmput dels deutes, per a poder decidir si aquesta s’accepta sense limitacions o bé es fa a benefici d’inventari. Amb aquesta darrera expressió, si hi haguessin més deutes que drets en l’herència, només es respondrien amb els béns heretats i no amb els propis de l’hereu. L’aplicació d’aquesta senzilla fórmula en supòsits dubtosos permet a l’hereu evitar la confusió del seu patrimoni amb els deutes heretats, salvant-lo de qualsevol responsabilitat que hagi pogut contraure el causant. Sobre tot, en els casos d’hipoteques més altes que el preu actual de l´ habitatge heretat, ha permès que es puguin mantenir a bon resguard els béns particulars de l´hereu, evitant que una hipotètica execució arrossegui aquells actius personals aliens a l’herència. El nostre departament de dret successori els pot aconsellar en aquests supòsits.