Pacte successori

Pacte successori

 

Com es sabut, el testament es un document revocable en qualsevol moment atorgant-ne un de nou. Hi ha ocasions on, per seguretat de l’hereu, el testador vol establir una disposició, total o parcial, que sigui irrevocable. D’aquí la figura del pacte successori. La característica principal d’aquesta figura es la irrevocabilitat, per tant, en principi, la designació de l’hereu no té marxa enrere. La seva modificació requereix el consentiment de totes les parts intervinents. Existeixen dues modalitats principals de pacte successori: a) El heretament: inclou la institució d’hereu, de manera que confereix a la persona/es instituïdes la qualitat de successors universals del futur causant. Un cop mort el disposant dels béns, el beneficiari no podrà repudiar l’herència, ja que en vida ja va assumir la condició d’hereu; b) Pacte d’atribució particular: suposa disposicions concretes de béns o drets. Un cop mort el causant, el afavorit farà seus els béns i podrà prendre possessió per si sòl sense necessitat de concorre amb l’hereu universal.

Al igual que en el heretament, no es presumeix la transmissió actual dels béns cedits, aquesta queda aplaçada a la mort del causant. Si no fos així, es considerarà una donació.

Quina avantatge proporciona el pacte successori? Es garanteix al hereu o adjudicatari la seguretat de que serà el successor. Cal també veure les avantatges fiscals que podria comportar en tot cas aquesta figura.

El nostre departament de dret successori es posa a la seva disposició per assessorar-vos sobre el particular.