Protocol familiar

Protocol familiar

El protocol familiar es un instrument jurídic que recull l’acord entre accionistes titulars de béns i drets que desitgen gestionar de forma unitària i regular la organització corporativa i relacions professionals i econòmiques entre la família i l’empresa. Els objectius principals d’aquest instrument son: a) Fomentar el consens entre els membres de la família i la societat, es a dir el procés de comunicació familiar; b) Regular el funcionament de la companyia ; i c) Assegurar el manteniment de la propietat de la societat en mans dels membres de la família. En quant el contingut del protocol, s’haurà d’adequar al perfil exacte de la família i la societat. No existeix un model estàndard atès que cada supòsit es diferent i s’hauran de regular les peculiaritats de cada família i circumstancies de l’empresa. El protocol haurà de preveure, entre d’altres, cinc grans pilars: govern de l’empresa familiar; règim de treball a l’empresa; propietat de l’empresa familiar; i clàusules d’ordre. En definitiva, es tracte d’un instrument jurídic que permet regular els elements que ni la legislació societària ni els estatuts societaris permeten definir fins l’extrem que els socis i familiars poden considerar necessari pel desenvolupament normal de la societat en el temps. El nostre despatx es posa a la seva disposició per assessorar-los sobre el particular, i de considerar-ho convenient, estudia i confeccionar a mida el protocol familiar que més s’adeqüi a les seves necessitats.