Revocació de les donacions. La ingratitut

Revocació de les donacions. La ingratitud

Quan pensem en una donació ens ve sempre al cap que es tracta del lliurament d’un bé en favor d’una altra persona de forma gratuïta i voluntària. Quan es produeix aquest acte i la persona beneficiària l’accepta, la donació esdevé jurídicament irrevocable.

Ara bé, a Catalunya, la llei permet una excepció a aquesta regla quan concorren determinades causes, sent una d’aquestes, la ingratitut del donatari (receptor de la donació).

El donant, mitjançant l’acció revocatòria, pot revertir els efectes del seu acte quan el donatari efectuï un seguit de conductes expressament taxades per la llei com d’ingratitud. Per exemple, actes penalment condemnables contra el donant o els béns d’aquest, contra els seus descendents, cònjuge o parella estable o bé, altres conductes considerades socialment inacceptables.

El caràcter limitat d’aquestes darreres excepcions fa que hagin de tenir la suficient gravetat per a ser considerades no acceptables per la majoria dels ciutadans.

Així, el Jutge, a l’hora de valorar la conducta del donatari, haurà d’atendre a la gravetat i la realitat social de cada moment, tenint en compte els valors, principis i judicis morals conforme el marc d’opinió de la societat.

El nostre departament de successions i família està a la seva disposició per qualsevol consulta sobre aquest assumpte.